Користувацька угода

ГО «ПРЕСЗВАНІЕ УКРАЇНА» (далі за текстом — «Адміністрація») пропонує будь-якій фізичній особі, що відгукнулася, укласти цю Користувацьку угоду (далі за текстом — «Угода») на умовах, наведених нижче. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода є публічним договором приєднання, умови якого встановлюються однаковими для всіх осіб, що відгукнулися.

1.2. Ця Угода може бути укладена лише шляхом приєднання особи, яка відгукнулася, до умов Угоди, запропонованих Адміністрацією. Особа, яка відгукнулася, не має права пропонувати свої умови Угоди. 

1.3. Факт відвідування Сайту свідчить про повне і беззастережне прийняття особою, що відгукнулася, цієї Угоди. Водночас положення Угоди, що стосуються виключно зареєстрованих користувачів, починають діяти для такої особи лише після проходження нею Реєстрації.

1.4. У разі незгоди особи з будь-яким положенням Угоди або з Угодою в цілому, вона зобов'язується негайно покинути Сайт і надалі утримуватися від його використання.

1.5. Приймаючи цю Угоду, особа підтверджує, що:

1.5.1. володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності, а тому повністю усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними;

1.5.2. розуміє предмет і зміст Угоди, права й обов'язки кожної зі Сторін, що випливають або пов'язані з виконанням Угоди, а також суть термінів, що вживаються в Угоді;

1.5.3. її волевиявлення є вільним і відповідає її внутрішній волі;

1.5.4. не пов'язана певними зобов'язаннями і їй невідомі будь-які обставини, що перешкоджають їй укласти і належним чином дотримуватися і виконувати всі умови Угоди;

1.5.5. відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які можуть мати істотне значення і свідомо нею не повідомляються;

1.5.6. має намір використовувати Сайт виключно з метою отримання послуг, що надаються за цією Угодою;

1.5.7. згідна дотримуватися і виконувати всі умови Угоди, які поширюють свої дію на нього.

1.6. Адміністрація має право в будь-який час змінити та/або доповнити цю Угоду в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача.

Відповідні зміни та/або доповнення набувають чинності після закінчення 5 (п'яти) календарних днів із моменту розміщення нової редакції Угоди на Сайті.

Продовження Користувачем використання Сайту після набуття чинності нової редакції Угоди свідчить про його згоду з внесеними змінами та/або доповненнями.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, що застосовуються в цій Угоді, мають такы значення:

Сайт — Інтернет-ресурс, що являє собою сукупність веб-сторінок, об'єднаних під доменним ім'ям «presszvanie.ua».

Користувач — будь-який користувач Сайту.

Зареєстрований Користувач — Користувач, який пройшов реєстрацію.

Статті — представлені в електронному вигляді інформаційні тексти, що охороняються як об'єкти авторського права.

Авторські статті Користувача — самостійно завантажені зареєстрованим Користувачем інформаційні матеріали, які були опубліковані в ЗМІ цим автором, доступні для перегляду (читання) іншими Користувачами і оцінювання експертним журі.

Акаунт — обліковий запис зареєстрованого Користувача, що містить його Персональні дані.

Персональні дані — сукупність даних про зареєстрованого Користувача, а саме: ім'я та прізвище, адреса електронної пошти, а також інші дані, добровільно надані Користувачем.

Логін — автоматично сформована на основі ім’я і прізвища зареєстрованого Користувача комбінація з букв латинського алфавіту, яка в подальшому може бути змінена зареєстрованим Користувачем.

Пароль — унікальний набір символів, що дозволяє зареєстрованому Користувачеві здійснювати доступ до свого Акаунта.

Реєстрація — процес створення Користувачем Акаунта.

Авторизація — процедура ідентифікації зареєстрованого Користувача на Сайті.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Відповідно до цієї Угоди Адміністрацією надаються послуги з надання доступу до Сайту.

3.2. Будь-якому зареєстрованому Користувачеві надаються послуги з надання повного доступу до Статей, що передбачає можливість:

3.2.1. ознайомлення з інформацією, що супроводжує Авторські статті Користувача;

3.2.2. перегляду (читання) Авторських статей Користувача;

3.2.3. перегляду оцінок, виставлених за Авторські статті Користувачів.

Крім того, будь-який зареєстрований Користувач в категорії «Номінант» має можливість завантажувати Авторські статті для їх подальшого перегляду (читання) і оцінювання експертним журі за допомогою Сайту.

3.3. Послуги з надання повного доступу до Сайту надаються виключно зареєстрованим Користувачам.

3.4. Користувачеві, який не пройшов Реєстрацію, надається тільки обмежений доступ до Сайту, що дозволяє переглядати (читати) інформацію, яка супроводжує Статті.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є добровільною і безкоштовною, проте без проходження реєстрації отримати доступ до участі в премії неможливо.

4.2. Користувач має право на свій розсуд вибрати один із запропонованих нижче способів Реєстрації:

4.2.1. внести в спеціальну форму на Сайті своє ім'я та прізвище, адресу електронної пошти та Пароль;

4.2.2. увійти на Сайт через одну із запропонованих Адміністрацією соціальних мереж.

4.3. Після Реєстрації Користувач має право на свій розсуд змінити Пароль, який у подальшому він використовуватиме при Авторизації для доступу до свого Акаунта, та/або Логін.

Адміністрація може встановлювати вимоги до Логіну, у тому числі не приймати змінений зареєстрованим Користувачем Логін зважаючи на наявність іншого Користувача з таким логіном та/або некоректності та/або образливого характеру Логіна, а також забороняти подальше використання Логіна, вимагаючи його заміни на інший Логін-2.

Зареєстрований Користувач не має права передавати свій Пароль будь-яким третім особам і несе повну відповідальність за його збереження.

4.4. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його Акаунта, вважаються вчиненими відповідним Користувачем.

У разі виявлення незаконного доступу до Акаунта та/або спроби такого доступу, Користувач зобов'язаний негайно змінити Пароль і сповістити про незаконний доступ та/або спробу такого доступу Адміністрацію шляхом направлення письмового повідомлення на адресу електронної пошти info@presszvanie.ua.

4.5. При Реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірні, точні, повні та актуальні дані. За надання неправдивих, неточних, неповних та/або застарілих даних та/або використання персональних даних третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.6. При виникненні в Адміністрації підстав вважати, що Користувач надав недостовірну та/або свідомо неправдиву інформацію, Адміністрація може в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження зазначених їм відомостей, зокрема на підставі документів, що засвідчують його особу.

У разі якщо виявиться, що дані Користувача, які містяться в поданих ним документах, не відповідають даним, повідомленим під час Реєстрації, та/або Користувач протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання вимоги Адміністрації не надасть їй запитуване документальне підтвердження, Адміністрація має право тимчасово призупинити доступ Користувача до Акаунта та/або видалити Акаунт Користувача.

4.7. Зареєстрований Користувач має право в будь-який момент вимагати від Адміністрації видалення свого Акаунта, для чого він має з адреси електронної пошти, зазначеної в його Акаунті, відправити відповідну вимогу на адресу електронної пошти info@presszvanie.ua.

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

5.1. При використанні Користувачем Сайту Адміністрацією може оброблятися така інформація:

5.1.1. Персональні дані зареєстрованого Користувача, введені ним у спеціальну форму на Сайті або отримані при реєстрації від соціальних мереж, а також у подальшому зазначені ним в Акаунті;

5.1.2. дані, які не ідентифікують особу Користувача, які збираються автоматично при відвідуванні Користувачем Сайту за допомогою використання файлів cookie та аналогічних технологій.

5.2. Проходження Користувачем Реєстрації свідчить про його добровільну згоду на обробку своїх Персональних даних на умовах, встановлених чинним законодавством України, а також підтверджує його обізнаність про свої права як суб'єкта персональних даних і про вимоги, що пред'являються до обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Персональні дані зареєстрованого Користувача підлягають включенню в базу персональних даних, розміщену на сервері Адміністрації, і зберігаються в ній доти, доки існує Акаунт Користувача або поки це необхідно для запобігання будь-яких незаконних дій та/або для виконання вимог законодавства України та/або до моменту дозволу відповідних спорів. Після закінчення терміну зберігання Персональних даних Адміністрація зобов'язується знищити Персональні дані зареєстрованого Користувача.

Згода зареєстрованого Користувача на обробку його Персональних даних підтверджує його добровільне волевиявлення на передачу Персональних даних третім особам без необхідності додатково повідомляти йому:

  • при отриманні Адміністрацією письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;
  • для забезпечення можливості захисту прав та/або законних інтересів Адміністрації та/або третіх осіб;
  • з метою виконання Адміністрацією своїх зобов'язань перед зареєстрованим Користувачем;
  • у разі передачі Адміністрацією своїх прав і обов'язків її правонаступникові;
  • в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та/або прав людини;
  • для усунення технічних несправностей у системі, яка обробляє дані, та/або інших проблем із безпекою даних;
  • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі надання зареєстрованим Користувачем своїх Персональних даних іншим Користувачам, в тому числі за допомогою їхнього розміщення на Сайті для загального доступу необмеженого кола осіб, Користувач самостійно несе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій.

5.3. Адміністрація обробляє інформацію про Користувача, наведену в пункті 5.1 Угоди, з метою:

5.3.1. ідентифікації зареєстрованого Користувача при використанні ним Сайту;

5.3.2. надання зареєстрованому Користувачеві доступу до Акаунта і можливості завантажувати Авторські статті;

5.3.3. поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання, його функціональності та безпеки;

5.3.4. підтримки зв'язку із зареєстрованим Користувачем;

5.3.5. проведення досліджень, статистичного аналізу, у тому числі за допомогою різних статистичних засобів і служб, ведення звітності;

5.3.6. організації та проведення конкурсу та інших публічних заходів, у будь-яких маркетингових цілях.

5.4. Адміністрація вживає всіх необхідних заходів для захисту інформації про Користувача від неправомірного доступу, розкриття, поширення, зміни, знищення, а також від інших незаконних дій з нею третіх осіб. Однак заходи щодо захисту інформації про Користувача, які вживаються Адміністрацією, не можуть гарантувати її абсолютну безпеку, а тому Адміністрація не несе відповідальності за розголошення та/або пошкодження та/або втрату інформації в ході її надання/отримання та/або подальшої обробки.

 

6. ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ САЙТУ 

6.1. Користувач в Акаунті «Номінант» має право використовувати доступ до Сайту і самостійно завантажувати Авторські статті для перегляду (читання) оцінки експертного журі за допомогою Сайту в особистих некомерційних цілях.

6.2 Користувач в Акаунті «Журі» має право використовувати доступ до Сайту для перегляду (читання) Авторських статей і оцінки статей за допомогою Сайту в особистих некомерційних цілях.

6.3. Користувач, який не зареєстрував особистий Акаунт на Сайті, вправі переглядати (читати) Авторські статті та оцінки експертного журі за допомогою Сайту в особистих некомерційних цілях.

6.4. Використання доступу до Авторських статей, розміщених на Сайті, можливо тільки в разі збереження Статей у незмінному вигляді і зазначення імені автора, знаків охорони авторського права та/або інших повідомлень про приналежність прав на Статті.

6.4. Здійснення доступу до Сайту можливо тільки при наявності підключення Користувача до мережі Інтернет. 

6.5. Зареєстрований Користувач в Акаунті «Номінант» має право завантажувати Авторські статті для їх подальшого перегляду (читання) і оцінювання за допомогою Сайту. При цьому кількість завантажених Авторських статей Користувача не може перевищувати двох в одній номінації.

Зареєстрований Користувач гарантує, що Авторські статті Користувача і відповідні його дії щодо цих Статей не порушують законодавство України та/або міжнародні норми, права третіх осіб, а також не завдають і не можуть завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації таких осіб.

У разі встановлення Адміністрацією факту порушення Користувачем цієї гарантії або при виникненні у неї підстав вважати, що такий факт може наступити, Адміністрація має право на свій розсуд тимчасово призупинити доступ Користувача до Акаунта та/або видалити Акаунт Користувача.

Користувач зобов'язується нести відповідальність за порушення зазначеної в цьому пункті гарантії самостійно, а якщо Адміністрація внаслідок його дій понесе будь-які збитки чи інші витрати, Користувач повинен відшкодувати їх у повному обсязі.

6.6. Адміністрація та/або власники майнових прав інтелектуальної власності на Авторські статті після їхньої подачі не мають право редагувати, видаляти Статті на Сайті. При цьому Сайт підлягає відповідному автоматичному оновленню та/або зміні.

6.7. Адміністрація має право на власний розсуд вводити обмеження кількості пристроїв, за допомогою яких можна отримати доступ до Сайту і можливість завантажувати Авторські статті Користувача. З цією метою Адміністрація може зберігати інформацію про унікальні ідентифікаційні номери пристроїв Користувача.

 

7. ПОВЕДІНКА КОРИСТУВАЧА

7.1. Погоджуючись із цією Угодою Користувач зобов’язується:

7.1.1. не вживати будь-яких дій, які можуть зашкодити діловій репутації Адміністрації та/або третіх осіб, порушити їхні права та/або інтереси та/або суперечити законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та/або загальноприйнятим нормам моралі;

7.1.2. не використовувати Сайт із будь-якими цілями, які є незаконними та/або спрямовані на порушення його нормального функціонування та/або не дозволені цією Угодою;

7.1.3. не блокувати або намагатися блокувати будь-який елемент системи безпеки Сайту;

7.1.4. не використовувати будь-які пристрої та/або програми для отримання несанкціонованого доступу до Сайту, у тому числі для збору інформації засобами, які не були спеціально надані Адміністрацією;

7.1.5. не здійснюють зміну, декомпіляцію, дизасемблювання, дешифрування та/або інші дії з об'єктним кодом і похідним текстом Програми та/або програмного забезпечення Сайту;

7.1.6. не порушувати права інтелектуальної власності на Авторські статті Користувача, а також не вчиняти будь-яких дій, які порушували б права інтелектуальної власності на розміщені на Сайті об'єкти та/або складові елементи Сайту;

7.1.7. реєструватися від імені або замість іншої особи та/або надавати недостовірні та/або неточні та/ або неповні та/або неактуальні Персональні дані та/або персональні дані третіх осіб;

7.1.8. не вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи Акаунт іншого зареєстрованого Користувача;

7.1.9. не видаляти та/або не приховувати рекламу, розміщену на Сайті, та/або перешкоджати її відображенню та/або блокувати її показ.

7.2. При встановленні Адміністрацією факту порушення положень пункту 7.1 Угоди або при виникненні в неї підстав вважати, що такий факт може наступити, Адміністрація має право на свій розсуд тимчасово призупинити доступ Користувача до Акаунта та/або видалити Акаунт Користувача.

 

8. ВІДМОВА АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД ГАРАНТІЙ

8.1. Користувач усвідомлює і підтверджує, що використання ним Сайту здійснюється на умовах «як є», без будь-яких прямих або непрямих гарантій. Зокрема, Адміністрація не гарантує:

8.1.1. відсутність порушень прав щодо Авторських статей, що містяться на Сайті у розділі «Матеріали»;

8.1.2. безпомилкову та безперебійну роботу Сайту;

8.1.3. безпеку використання Сайту, зокрема того, що таке використання не призведе до пошкодження апаратної або програмної складової комп'ютера Користувача або до будь-яких інших негативних наслідків для Користувача.

8.2. У разі, якщо відсутність доступу до завантажених Авторських статей Користувача обумовлена технічними причинами, пов'язаними з функціонуванням Сайту, Користувач може звернутися до Адміністрації за адресою електронної пошти info@presszvanie.ua.

Адміністрація зобов'язується вжити всіх можливих заходів для усунення несправностей, що перешкоджають отриманню Користувачем послуг за цією Угодою, але не може гарантувати досягнення відповідного результату. 

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою та чинним законодавством України.

9.2. Адміністрація не несе відповідальності за:

9.2.1. дії або бездіяльність будь-яких осіб, спрямовані на порушення безпеки і нормального функціонування Сайту;

9.2.2. технічні збої у роботі Сайту, викликані помилками в об'єктному коді, комп'ютерними вірусами та/або іншими шкідливими програмами;

9.2.3. неотримання Користувачем доступу до Сайту та/або Акаунта Користувача у зв'язку з відсутністю в нього підключення до Інтернету;

9.2.4. будь-який заподіяний Користувачеві та/або третім особам прямий, непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, у тому числі упущену вигоду, втрату даних, шкоду, завдану честі, гідності або діловій репутації, викликану в тому числі тимчасовою непрацездатністю Сайту з будь-яких причин, включаючи проведення профілактичних робіт у програмно-апаратному комплексі Сайту

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цією Угодою, якщо таке виконання виявилося неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

До обставин непереборної сили за цією Угодою належать такі події: пожежі, стихійні лиха, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, терористичні акти, військові дії, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, акти органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інші обставини, виникнення, дію та наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань за Угодою.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони зобов'язуються врегулювати всі спори, що виникають між ними за цією Угодою або у зв'язку з нею, шляхом переговорів.

10.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди у спірних питаннях шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

11. СТРОК ДІЇ УГОДИ ТА ЇЇ РОЗІРВАННЯ

11.1. Ця Угода набуває чинності з моменту відвідування Користувачем Сайту і діє безстроково.

11.2. Ця Угода може бути розірвана до закінчення терміну її дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку.

11.3. Користувач має право в будь-який час розірвати Угоду в односторонньому порядку, повідомивши про це Адміністрацію за допомогою електронної пошти. Ця Угода буде вважатися розірваною через 3 (три) робочих дні з моменту отримання Адміністрацією електронного повідомлення від Користувача.

11.4. Адміністрація має право розірвати Угоду в односторонньому порядку в разі порушення Користувачем положень пункту 7.1 Угоди. За такої умови цю Угоду слід вважати розірваною з моменту отримання Користувачем електронного повідомлення про це від Адміністрації.

11.4. Розірвання Угоди веде до негайного видалення Акаунта Користувача.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Всі питання, неврегульовані цією Угодою, а також будь-які спірні питання щодо Угоди або пов’язані з ним, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Визнання судом недійсним будь-якого з положень цієї Угоди не призводить до недійсності інших його положень або Угоди в цілому, а тому не призводить до втрати нею юридичної сили.

12.3. Реєструючись на Сайті, Користувач тим самим висловлює свою згоду отримувати від Адміністрації повідомлення інформаційно-рекламного характеру на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації.

Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання повідомлень Адміністрації, не пов'язаних із виконанням нею своїх зобов'язань за цією Угодою, шляхом направлення Адміністрації відповідного повідомлення.

12.4. Сайт може містити посилання на інші ресурси в мережі Інтернет, представлені виключно для зручності Користувача. Наявність таких посилань не свідчить про будь-які рекомендації Адміністрації щодо їх корисності та/або безпеки. Користувач самостійно несе відповідальність за відвідування та/або використання таких ресурсів, у тому числі за точність, повноту, достовірність розміщеної на них інформації та збереження конфіденційності переданих ним даних.

12.5. Сторони підтверджують, що ця угода укладається на вигідних для них умовах за їхнім вільним волевиявленню і не є результатом впливу будь-яких осіб та/або обставин.